พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกเกี่ยวกับเราประวัติ

ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                  ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นใน พ.ศ.2456 สมัยของพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี
เป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างขึ้น ตัวอาคารเป็นลักษณะป้อมปราการ มีมุขด้านหน้า
ปีกทั้งสองข้างเป็นป้อม ใต้ถุนสูง ล้อมรอบด้วยไม้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นบังเกอร์ มีช่องยิงเป็นระยะโดยรอบ
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา บริเวณที่สร้างนี้ ขณะนั้นเรียกว่า “ปางล้อ” ตัวอาคารหันไปทางทิศตะวันตก และติดกับทางเกวียน
ทิศใต้และทิศเหนือก็ติดกับทางเกวียนเช่นเดียวกัน ส่วนด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นด้านหลัง ติดกับบริเวณบ้านของ สิบตำรวจเอก ด้วง ไชยโชค
รวมเนื้อที่ของสถานีทั้งสิ้น 6 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา และที่ทำการของ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือในเนื้อที่เดียวกันต่อมา พ.ศ.2474
รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้สร้างตัวอาคาร ตำรวจภูธรฯ ขึ้นใหม่ โดยรื้อหลังเก่าและสร้างใหม่ในที่เดิม เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง
มีมุขด้านหน้า และมีบันไดขึ้นทั้งสองข้างของหน้ามุข เสาช่วงล่างเป็นไม้ต่อขึ้นไปเป็นชั้นไม้

ภาพถ่าย กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2475-2525

                  พ.ศ.2525 กรมตำรวจได้พิจารณาว่า กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยอยู่ร่วมกับ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สมควรที่จะได้ทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,592,625.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
โดยให้สร้างบนพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรใหม่ เป็นที่ราชพัสดุเลขที่ 7 อยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2525 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

ภาพถ่าย กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่รวมกับ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2526 -2554

                  ที่ทำการของ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างขึ้นนี้ อยู่รวมกับที่ทำการของ
สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เข้าด้วยกัน แต่แบ่งชั้นบนเป็นที่ทำการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และได้ย้ายที่ทำการจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน(หลังเก่า) มาอยู่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2526 พ.ศ.2554
ตำรวจภูธรจังหวัด ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ จำนวน 27,897,000 บาท ( ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)
เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2554กำหนดสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2555 และสร้างบนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 33/2543 ลง 22 กุมภาพันธ์ 2543 มีเนื้อที่ 74 ไร่ - งาน 24 ตารางวา

ภาพถ่ายตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน

                  เมื่อ 26 ธันวาคม 2555 ข้าราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารที่ทำการเดิม
มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อาคารทำการหลังใหม่ เลขที่ 99 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน จนถึงปัจจุบัน