พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกงานธุรการและกำลังพล

งานธุรการและกำลังพล ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ   งานสารบรรณ  งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  และงานสรรหาของตำรวจภูธรจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-งานออก  ของฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัด

 เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดจัดให้มี  การประชุมขึ้น เว้นแต่ กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม

 รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ ตำรวจภูธรจังหวัด

 ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

 จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ

 จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพ และใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

 จัดทำ ทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างตลอดจนการจัดทำทะเบียบพลที่มีอยู่จริง

 ประสานงานด้านอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังพล และอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างให้ถูกต้องตามคความเป็นจริง

 ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

 ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำรองราชการ

 ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ การลาออกและให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเพิ่มพิเศษต่างๆ  การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญตราต่างๆ

 รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี  และเก็บสถิติผลงานเป็ยรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถ หรือหย่อนความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

 จัดทำ  รวบรวม  และเก็บรักษาสมุดประวัติ  บัตรประวัติ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตำรวจ  รวมทั้งตำรวจนอกราชการ  การหมายเหตุ  แก้ไข  เพิ่มเติม  การลงประวัติความดี ความชอบ   ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ  และคุณวุฒิเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง

 จัดทำบัตรประจำตัว  บัตรประวัติ  บัตรที่เกี่ยวข้องกับเหรียญประเภทต่างๆ และบัตรประจำตัวอื่นๆ   ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการบำนาญในสังกัด

 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการ  และลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ   และการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ

 ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่  หรือย้ายเข้ามาใหม่ ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน

 จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการตำรวจ และการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน

 จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา   ได้แก่
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานที่ศึกษา  เป็นต้น

 จัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย

 ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

 จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน

 ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

 งานบันทึก   ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  กับฐานข้อมูล กำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปัจจุบัน

 งานที่ไม่ได้กำหนดเป็นของหน่วยใดไว้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งการให้หน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ

 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย