พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกงานยุทธศาสตร์

งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ   งานวิจัยและประเมินผล   โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก

 ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท

 ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรจังหวัด เช่น  ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางสังคม  เป็นต้น

 ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระรัชทายาท

 วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และภัยธรรรมชาติ

 พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

 แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง

 ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการ ด้านงานบริหารกิจการตำรวจ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น

 ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้อง ในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร

 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆ และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด) ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค และตำรวจภูธรจังหวัด

 รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทำการประมวลและวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่างๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

 ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการปฏิบัติในงานตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด

 ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย