พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกงานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานส่งกำลังบำรุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ  ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง  กำหนดความต้องการพัสด ุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กำหนดคุณลักษณะพาะของพัสดุ  จัดหา  ควบคุม  แจกจ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท

 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ  ดูแล  ควบคุม  ติดตามงานโยธาธิการและควบคุมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด

 จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ  จำหน่าย  เก็บรักษาและการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ

 ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ  ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่

 ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ

 รวบรวม เก็บรักษาและแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ

 ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง  การกำหนดความต้องการควบคุม  เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

 จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการจัดเตรียม  และการดูแลรักาษาวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของตำรวจภูธรจังหวัด

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย