พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกงานงบประมาณและการเงิน

งานงบประมาณและการเงิน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก

 ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดทำ จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานด้านงบประมาณ

 จัดทำทะเบียนและควบคุมงบประมาณของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำงานด้านการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด

 ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการอื่น

 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณ ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 รวบรวมความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ตามแผนงาน งานโครงการวิเคราะห์ความจำเป้นและความเหมาะสม เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี

 การจัดทำเป็นการใช้จ่าย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอนงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ของหน่วยงานในสังกัดการใช้จ่ายงบประมาณค้างเบิกข้ามปี การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด

 ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาคประจำเดือน

 ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัด

 การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทำบัญชีรับ –จ่าย

 จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ รวมทั้งการรับ-ส่งเงินรายได้แผ่นดิน

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท

 จัดทำงบเดือนและรายงานฐานะการเงินส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท

 จัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน

 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้งานงบประมาณทราบตามกำหนดเวลา

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาสมุดคู่มือ วางฎีกา ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินในใบโอนบัญชี

 ตรวจสอบและพิจารราคำขอเงินบำเหน็จบำนาญ การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน 

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค

 ขอเบิกจ่ายเงินค่าทำศพข้าราชการตำรวจหรือประชาชน ที่เสียชีวิตในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้งรายการหักภาษีต่อกรมสรรพากร ในการเสียภีประจำปีของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

 รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน และการบัญชี ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำกับหน่วยงานในสังกัด

 การดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของตำรวจภูธรจังหวัด

 ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการสงเคราะห์ และการสวัสดิการอื่น ๆ

 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย