พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกงานคดีวินัยและงานนิติกร

งานคดี วินัย และงานนิติกร ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินัย การรับคำร้องเรียนข้าราชการตำรวจว่ากระทำผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก

รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคำร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการตำรวจในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด ว่ากระทำผิดวินัย ไม่ว่าจะมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางจดหมาย เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหน่วยงานอื่นที่ส่งมา แล้วดำเนินการไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 จัดทำสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัย หรือกระทำผิดคดีอาญาโดยจัดแยกเป็นประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาเรื่องส่วนตัว และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 พิจารราและตรวจสำนวนคดีอาญาทุกประเภทที่ข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญา และหรือผู้บังคับบัญชาตรวจพบเป็นข้อบกพร่อง ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินัย

 พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำนวนการสอบสวนพิจารณาทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไม่มีการสืบสวนหรือสอบสวน เนื่องจากเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด แล้วมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจเพื่อสั่งการหรือลงโทษตามความเหมาะสม

 พิจารณาและตรวจสอบเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ ์ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจ

 ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจกระทำความผิดทางอาญา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย

 ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอพักราชการ หรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน ของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาตลอดจนการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 จัดการขอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้เป้นทนายแก้ต่างคดี กรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องคดีเนื่องมาจากปฏิบัติการตามหน้าที่

 ติดตามผลทางคดีและทางวินัย ตลอดจนคำพิพากษาชั้นศาลที่เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้าราชการตำรวจ ที่เกิดจากการดำเนินการทางวินัย

 กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสม ในการควบคุมปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีความประพฤติอยู่ในกรอบวินัยตำรวจ

 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ เสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณา วินิจฉัยตีความปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรจังหวัด

 ควบคุมพิจารณาและวินิจฉัยสำนวนคดีแพ่ง ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีแพ่ง กรณีตำรวจภูธรจังหวัดเป็นโจทก์หรือจำเลย ตลอดจนการพิจารณาปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางแพ่ง

 เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือให้คำแนะนำ รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครองกรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานถูกฟ้องในเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานสอบสวน

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย