พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร

ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

www.maehongson.police.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hits counter

เร่มนับตั้งแต่ 1 ม.ค.2559


หน้าแรกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก

 ควบคุมระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VDO Conference)

 สร้าง ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของตำรวจภูธรจังหวัด

 จัดทำงานนำเสนอ (Power Point) เมื่อมีการประชุม อบรม สัมมนา ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เมื่อมีกิจกรรมในภาพรวมของหน่วย หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ออกแบบ จัดทำเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ และใบประประกาศเกียรติคุณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของตำรวจภูธรจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล

 วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด

 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล โดยกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์ และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

 ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการมีระบบฐานข้อมูล การพัฒนา และการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ

 พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software)

 พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิค เกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ในตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ

 ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ในตำรวจภูธรจังหวัด

 ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด หรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ 

 อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร

 พิจารณาวางแผน อำนวยการ กำกับ ดูแล และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรจังหวัด

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย